ارتباط داده ها

هدف: آشنایی با اصول ارتباط و انتقال داده ها

  مشخصات درس:  2واحدی (2 واحد نظری )

رئوس مطالب و ریز محتوی آموزشی  :

 • آشنایی با محیط های مختلف انتقال داده ها
 • واسطه ها و کدهای مختلف مورد استفاده در انتقال داده ها
 • دستگاههای مختلف مورد استفاده در انتقال داده ها
 • مدل OSI و TCP/IP و ATM و ...
 • لایه فیزیکی
 • لایه پیوند داده ها
 • لایه شبکه (اینترنت)
 • لایه حمل (انتقال)
 • شبکه LAN
 • شبکه TCP/IP
 • شبکه اینترنت

منابع آموزشی: ارتباط داده ها نوشته تننباوم 

بارم بندی: 17 نمره کتبی (امتحان پایان ترم، میان ترم و کوئیز های کلاسی)  - 3 نمره ارائه تحقیق با موضوعات شبکه

تحقیق های قابل انجام :
Adhoc, DNS, MCSE, FTP, SSL, SSH, IPSec, MAC, CSMA-CA, CSMA-CD, Token Ring, Token Bus, Ethernet, FDDI, HIPPI, GSM, GPRS, CDMA, Tooneling, ATM, AAL, APF Firewall, SNMP, Encryption, DES, IDEA, RSA, Authorization, Digital signature, SHA, Routing Algorithms