اسامی رنگ های قابل استفاده در وب

 در جدول زیر می توان لیست اسامی رنگ های قابل استفاده در وب را به همراه کد مربوطه آن ها مشاهده نمود. رنگ هر یک از اسامی جهت شناسایی راحت تر در کنار آن آمده است. برای استفاده از بقیه رنگ ها نمی توان از اسم رنگ استفاده نمود و تنها باید از کد رنگ استفاده کرد.

 

Color  Color Name RGB Value 
LightPink #FFB6C1
Pink #FFC0CB
Crimson #DC143C
LavenderBlush #FFF0F5
PaleVioletRed #DB7093
HotPink #FF69B4
DeepPink #FF1493
MediumVioletRed #C71585
Orchid #DA70D6
Thistle #D8BFD8
Plum #DDA0DD
Violet #EE82EE
Magenta #FF00FF
Fuchsia #FF00FF
DarkMagenta #8B008B
Purple #800080
MediumOrchid #BA55D3
DarkViolet #9400D3
DarkOrchid #9932CC
Indigo #4B0082
BlueViolet #8A2BE2
MediumPurple #9370DB
MediumSlateBlue #7B68EE
SlateBlue #6A5ACD
DarkSlateBlue #483D8B
Lavender #E6E6FA
GhostWhite #F8F8FF
Blue #0000FF
MediumBlue #0000CD
MidnightBlue #191970
DarkBlue #00008B
Navy #000080
RoyalBlue #4169E1
CornflowerBlue #6495ED
LightSteelBlue #B0C4DE
LightSlateGray #778899
SlateGray #708090
DodgerBlue #1E90FF
AliceBlue #F0F8FF
SteelBlue #4682B4
LightSkyBlue #87CEFA
SkyBlue #87CEEB
DeepSkyBlue #00BFFF
LightBlue #ADD8E6
PowderBlue #B0E0E6
CadetBlue #5F9EA0
Azure #F0FFFF
LightCyan #E0FFFF
PaleTurquoise #AFEEEE
Cyan #00FFFF
Aqua #00FFFF
DarkTurquoise #00CED1
DarkSlateGray #2F4F4F
DarkCyan #008B8B
Teal #008080
MediumTurquoise #48D1CC
LightSeaGreen #20B2AA
Turquoise #40E0D0
Aquamarine #7FFFD4
MediumAquamarine #66CDAA
MediumSpringGreen #00FA9A
MintCream #F5FFFA
SpringGreen #00FF7F
MediumSeaGreen #3CB371
SeaGreen #2E8B57
Honeydew #F0FFF0
LightGreen #90EE90
PaleGreen #98FB98
DarkSeaGreen #8FBC8F
LimeGreen #32CD32
Color  Color Name RGB Value 
Lime #00FF00
ForestGreen #228B22
Green #008000
DarkGreen #006400
Chartreuse #7FFF00
LawnGreen #7CFC00
GreenYellow #ADFF2F
DarkOliveGreen #556B2F
YellowGreen #9ACD32
OliveDrab #6B8E23
Beige #F5F5DC
LightGoldenrodYellow #FAFAD2
Ivory #FFFFF0
LightYellow #FFFFE0
Yellow #FFFF00
Olive #808000
DarkKhaki #BDB76B
LemonChiffon #FFFACD
PaleGoldenrod #EEE8AA
Khaki #F0E68C
Gold #FFD700
Cornsilk #FFF8DC
Goldenrod #DAA520
DarkGoldenrod #B8860B
FloralWhite #FFFAF0
OldLace #FDF5E6
Wheat #F5DEB3
Moccasin #FFE4B5
Orange #FFA500
PapayaWhip #FFEFD5
BlanchedAlmond #FFEBCD
NavajoWhite #FFDEAD
AntiqueWhite #FAEBD7
Tan #D2B48C
BurlyWood #DEB887
Bisque #FFE4C4
DarkOrange #FF8C00
Linen #FAF0E6
Peru #CD853F
PeachPuff #FFDAB9
SandyBrown #F4A460
Chocolate #D2691E
SaddleBrown #8B4513
Seashell #FFF5EE
Sienna #A0522D
LightSalmon #FFA07A
Coral #FF7F50
OrangeRed #FF4500
DarkSalmon #E9967A
Tomato #FF6347
MistyRose #FFE4E1
Salmon #FA8072
Snow #FFFAFA
LightCoral #F08080
RosyBrown #BC8F8F
IndianRed #CD5C5C
Red #FF0000
Brown #A52A2A
FireBrick #B22222
DarkRed #8B0000
Maroon #800000
White #FFFFFF
WhiteSmoke #F5F5F5
Gainsboro #DCDCDC
LightGrey #D3D3D3
Silver #C0C0C0
DarkGray #A9A9A9
Gray #808080
DimGray #696969
Black #000000

 منبع : Paul McFedries and Logophilia Limited