مطالب

ابزار Eyedropper (قطره چكان) در فلش

توسط اين ابزار مي توان رنگي را ازيك شكل به شكلي ديگر انتقال داد . در حقيقت كد رنگ اين ابزار كد رنگ را از جايي برداشته و به محل دلخواه منتقل مي كند .

ابزار Lasso :

اين ابزار به عنوان ابزار انتخاب كمند بكار ميرود . توسط اين ابزار مي توان قسمتهاي مختلف شكل را به طور دستي و آزاد انتخاب نمود .
Option هاي اين ابزار شامل موارد زير است :1- Magic Wand (عصاي جادويي) : توسط اين ابزار مي توان انتخاب را بر اساس تفرق رنگ انجام داد .

2- Magic wand properties : كه با انتخاب آن پنجره اي باز مي شود با گزينه هاي زير :

Threshold : ميزان دقت انتخاب را تعيين مي كند ، كه هرچه اين عدد كوچكتر باشد ، ميزان دقت انتخاب بالا مي رود .

Smoothing : براي هموار كردن لبه هاي انتخاب از اين گزينه استفاه مي شود .

3- Polygon Mode : توسط اين ابزار مي توان انتخابها را به صورت چند ضعلي و با كليلك ماوس انجام داد ، براي بسته شدن محيط بايد به نقطه ابتدا برسيم .

محل قرارگیری:
DMC Firewall is a Joomla Security extension!
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd