مطالب

معرفي ابزارها

Oval Tool

اين ابزار براي رسم دايره و بيضي استفاده مي شود و به طور پيش فرض بيضي رسم مي كند ، كه با پايين نگه داشتن Shift مي توانيم اقدام به رسم دايره كنيم . (توجه كنيد كه خط دور دايره با مشخصات همان خطي رسم مي شود كه در Line Tool مشخص شده است .) كليد گرم اين ابزار (O) است .
فضاي بيروني شكل رسم شده را Stroke تشكيل مي دهد و فضاي داخلي شكل Fill است ، كه اين قاعده براي تمامي اشكال بسته برقرار است .
در Properties اين ابزار ، دو ناحيه تعيين رنگ وجود دارد ، يكي براي Line Stroke و ديگري براي Fill Stroke و اين تفاوتي است كه Properties ابزار Oval با Line دارد .Rectangle Tool

اين ابزار براي رسم چهارضلعي استفاده مي شود و در صورتي كه بخواهيم يك چهارضلعي با اضلاع هم اندازه رسم كنيم ، بايد از كليد Shift كمك بگيريم . كليد گرم آن ، كليد (R) است .
اين ابزار فقط داراي Option بوده و Properties ندارد .Round Rectangle Radius

با كليك بر روي اين Option ، پنجره اي باز مي شود كه مي توان با دادن عدد 0 تا 999 ميزان گرد بودن گوشه هاي شكل را تنظيم كرد . (هر چقدر اين عدد بزرگ تر باشد ، شكل به دايره شبيه تر مي گردد. )

نكته : هنگامي كه از اين ابزار استفاده مي كنيم ، مي توانيم با كليدهاي جهت نماي بالا و پايين نيز ميزان گرد بودن و يا نوك تيز بودن زاويه هاي چهار ضعلي مان را همراه با فشردن دكمه ماوس انجام دهيم . در اين روش اين عمل با دقت چشم انجام مي گيرد نه انتخاب عدد.

Arrow Tool

براي انتخاب اشياء و نيز جابجايي آنها از اين ابزار استفاده مي شود . دقت داشته باشيد كه وقتي شكلي را به حالت انتخاب مي بريم به صورت مشبك مشاهده مي شود . كليد گرم اين ابزار (V) است .

نكته : براي اينكه تمام قسمتهاي (Fill , Stroke) انتخاب شوند ، بايستي دابل كليك كنيم .
اين ابزار چهار حالت دارد ، كه اين حالات دقيقاً بستگي به موقعيت قرار گرفتن بر روي شكل دارند :

1- در حالتي كه به نشانگر ماوس شكل يك + فلش دار اضافه مي شود ، براي جابجايي يك شكل استفاده مي شود .
2- در حالتي كه به نشانگر ماوس شكل يك مستطيل نقطه چين اضافه مي شود ، امكان انتخاب كل شكل در اختيار كاربر است .
3- در حالتي كه به نشانگر ماوس يك فلش به همراه يك زاويه 90 درجه اضافه و مشاهده مي شود ، مي توان مربع يا مستطيل را از يكي از گوشه هاي آن تغير شكل داد . (كشيدگي يا فرورفتگي ايجاد كرد.)
4- و حالت آخر وقتي است كه به دنبال نشانگر ماوس يك فلش به همراه

محل قرارگیری:
Our website is protected by DMC Firewall!
DMC Firewall is a Joomla Security extension!