جزوه درس طراحی کسب و کار تجارت الکترونیکی

با سلام

جزوه درس طراحی مدل های کسب و کار تجارت الکترونیکی که توسط یکی از همکاران محترم تهیه شده است را از زیر دانلود نمایید. همچنین فرم طرح تجاری برای تهیه طرح تجاری پروژه این درس مفید می باشد.

جزوه درس طراحی مدل های کسب و کار تجارت الکترونیکی

فرم تهیه طرح تجاری