معرفي ابزارها در فلش

Oval Tool

اين ابزار براي رسم دايره و بيضي استفاده مي شود و به طور پيش فرض بيضي رسم مي كند ، كه با پايين نگه داشتن Shift مي توانيم اقدام به رسم دايره كنيم . (توجه كنيد كه خط دور دايره با مشخصات همان خطي رسم مي شود كه در Line Tool مشخص شده است .) كليد گرم اين ابزار (O) است .
فضاي بيروني شكل رسم شده را Stroke تشكيل مي دهد و فضاي داخلي شكل Fill است ، كه اين قاعده براي تمامي اشكال بسته برقرار است .
در Properties اين ابزار ، دو ناحيه تعيين رنگ وجود دارد ، يكي براي Line Stroke و ديگري براي Fill Stroke و اين تفاوتي است كه Properties ابزار Oval با Line دارد .Rectangle Tool

اين ابزار براي رسم چهارضلعي استفاده مي شود و در صورتي كه بخواهيم يك چهارضلعي با اضلاع هم اندازه رسم كنيم ، بايد از كليد Shift كمك بگيريم . كليد گرم آن ، كليد (R) است .
اين ابزار فقط داراي Option بوده و Properties ندارد .Round Rectangle Radius

با كليك بر روي اين Option ، پنجره اي باز مي شود كه مي توان با دادن عدد 0 تا 999 ميزان گرد بودن گوشه هاي شكل را تنظيم كرد . (هر چقدر اين عدد بزرگ تر باشد ، شكل به دايره شبيه تر مي گردد. )

نكته : هنگامي كه از اين ابزار استفاده مي كنيم ، مي توانيم با كليدهاي جهت نماي بالا و پايين نيز ميزان گرد بودن و يا نوك تيز بودن زاويه هاي چهار ضعلي مان را همراه با فشردن دكمه ماوس انجام دهيم . در اين روش اين عمل با دقت چشم انجام مي گيرد نه انتخاب عدد.

Arrow Tool

براي انتخاب اشياء و نيز جابجايي آنها از اين ابزار استفاده مي شود . دقت داشته باشيد كه وقتي شكلي را به حالت انتخاب مي بريم به صورت مشبك مشاهده مي شود . كليد گرم اين ابزار (V) است .

نكته : براي اينكه تمام قسمتهاي (Fill , Stroke) انتخاب شوند ، بايستي دابل كليك كنيم .
اين ابزار چهار حالت دارد ، كه اين حالات دقيقاً بستگي به موقعيت قرار گرفتن بر روي شكل دارند :

1- در حالتي كه به نشانگر ماوس شكل يك + فلش دار اضافه مي شود ، براي جابجايي يك شكل استفاده مي شود .
2- در حالتي كه به نشانگر ماوس شكل يك مستطيل نقطه چين اضافه مي شود ، امكان انتخاب كل شكل در اختيار كاربر است .
3- در حالتي كه به نشانگر ماوس يك فلش به همراه يك زاويه 90 درجه اضافه و مشاهده مي شود ، مي توان مربع يا مستطيل را از يكي از گوشه هاي آن تغير شكل داد . (كشيدگي يا فرورفتگي ايجاد كرد.)
4- و حالت آخر وقتي است كه به دنبال نشانگر ماوس يك فلش به همراه

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd