ارائه پروژه

دانشجویانی که هنوز موفق به ارائه پروژه فارغ التحصیلی خود نشده اند می توانند در روزهای زیر در دانشگاه ازاد واحد شهرری با همراه داشتن فرم دفاع پروژه حضور بهم رسانند:

سه شنبه مورخ 94/11/6  دفتر مدیریت گروه کارشناسی کامپیوتر - حوالی ساعت 9

پنجشنبه مورخ 94/11/8    دفتر امتحانات - حوالی ساعت 9

مدت زمان حضور بنده در دانشگاه کوتاه و در حدود نیم ساعت می باشد، لذا لازم است دانشجویان تاخیر نداشته باشند. همچنین قابل ذکر است که زمان های فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهند شد و این آخرین مهلت دانشجویان می باشد.