ادامه معرفی ابزارها در فلش

Pencil Tool

به كمك اين ابزار مي توانيم خطوطي را طبق حركت دست رسم نماييم ،Properties اين ابزار دقيقاً مانند Line Tool است. كليد گرم اين ابزار (Y) است .
البته Option آن داراي سه گزينه است كه در زير توضيح آن را مشاهده مي كنيد :

Straighten : در اين حالت خطور رسم شده با زاويه هاي 90 درجه رسم مي شود .

Smooth : در اين حالت زاويه ها كاملا نرم رسم مي شوند .

Ink : در اين حالت كه تلفيقي از دو حالت قبل است ، حركت دلخواه دست را رسم مي كند.

توجه : ابزارهايي كه براي تغيير شكل خطوط Pencil استفاده مي شوند ، جزء Option هاي Arrow نيز هستند . يعني خطوط يا اشكال رسم شده را به كمك گزينه Straighten تيز كرده و به وسيله ابزار Smooth نرم مي كند . براي همين اين دو گزينه با تواناييهاي مشابه عمل مي كنند .


Brush Tool

اين ابزار كه براي رنگ آميزي اشكال استفاده مي شود ، با كليد گرم (B) فعال مي گردد . properties آن كه فقط توانايي تغيير رنگ دارد ، پيچيدگي خاصي نداشته و Option آن داراي گزينه هاي زير است :

Brush Mode : در اين قسمت حالتهاي مختلف رنگ كردن يك شكل را انتخاب مي كنيم ، كه اين حالتها خود به گزينه هاي زير تقسيم مي شوند :

- Paint Normal : در اين حالت ابزار قلم مو را هرجا كه بكشيم ، رنگ مي كند .
- Paint Fills : در اين حالت فقط ناحيه هايي كه با Fill Color رنگ شده اند،تحت تاثير قرار مي گيرند .
- Paint Behind : در اين حالت پشت شكل رنگ مي شود .
- Paint Selection : در اين حالت فقط مناطقي كه انتخاب شده اند رنگ مي گيرد .
- Paint Inside : دراين حالت محلي را كه در آن شروع به رنگ آميزي كرده ايم در همان منطقه رنگ مي كند.

از ديگر گزينه هاي Option در اين ابزار دو گزينه زير نيز هست :

Brush Size : اندازه سر قلم را تعيين مي كند .

Brush Shape : شكل سر قلم را در اين گزينه تعيين مي كنيم .Fill Transform Tool

از اين ابزار براي رنگ آميزي با رنگهايي كه داراي طيف نور(Gradient) مي باشند ، استفاده مي كنيم .كليد گرم اين ابزار Fill Color مي باشد .
البته بايد توجه داشته باشيد كه از رنگهاي Gradient دار با ابزارهاي ديگر نيز مي توان استفاده كرد . اما اين گزينه توانايي اين را دارد كه شما بتوانيد جهت تابش نور به شيء ، مركز نقطه رنگي ، جهت حركت طيف رنگ و كارهايي از اين دست را انجام دهيد .
البته اين تغييرات همگي بر روي Fill Color صورت مي گيرد و در حالتي كه بخواهيد اين تغييرات بر روي Stroke نيز اعمال شود ، بايد ابتدا Stroke را به Fill تبديل كنيد . مراحل انجام اين كار به صورت زير است :

1- ابتدا Stroke مورد نظر را انتخاب كرده .
2- از منوي Modify گزينه Shape را انتخاب كنيد .
3- مسير مقابل را انتخاب كنيد :
منوي Modify ، گزينه ي Shape و سپس Convert line to fill
4- سپس از قسمت Fill Color يكي از انواع Gradient را انتخاب كرده و نتيجه را مشاهده كنيد.